پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0330 http://health.lums.ac.ir/ sis-eg Powered Site ar پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان http://health.lums.ac.ir/images/logo.gif http://health.lums.ac.ir/ publicrelation@lums.ac.ir دوازدهمين جلسه شوراي آموزشي گروه مهندسي بهداشت محيط در نيمسال اول 99-98 http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=70646&ctp_id=11&id=18356&sisOp=view2020-01-15 06:34:37نهمين جلسه گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي در نيمسال تحصيلي 99-98http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=70562&ctp_id=11&id=18327&sisOp=view2020-01-12 12:25:39 هفتمين جلسه ژورنال كلاب گروه بهداشت عمومي درسال تحصيلي 99-98http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=70466&ctp_id=11&id=18314&sisOp=view2020-01-11 07:18:27 ششمين جلسه ژورنال كلاب گروه بهداشت عمومي درسال تحصيلي 99-98http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=70465&ctp_id=11&id=18313&sisOp=view2020-01-11 07:16:26 شانزدهمين جلسه شوراي گروه بهداشت عمومي روز شنبه مورخ 98/10/14 با دستور كار زير برگزار گرديد.http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=70463&ctp_id=11&id=18311&sisOp=view2020-01-11 07:13:17 پانزدهمين جلسه شوراي گروه بهداشت عمومي روز شنبه مورخ 98/10/07 با دستور كار زير برگزار گرديد.http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=70462&ctp_id=11&id=18310&sisOp=view2020-01-11 07:11:19 چهاردهمين جلسه شوراي گروه بهداشت عمومي در نيمسال تحصيلي 99-98روز شنبه مورخ 98/09/30 با دستور كار زير برگزار گرديد.http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=70423&ctp_id=11&id=18294&sisOp=view2020-01-08 12:37:08 سيزدهمين جلسه شوراي گروه بهداشت عمومي روز شنبه در نيمسال تحصيلي99-98 مورخ 98/09/23 با دستور كار زير برگزار گرديد.http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=70422&ctp_id=11&id=18293&sisOp=view2020-01-08 12:34:35مراسم گراميداشت سردار شهيد حاج قاسم سليماني در تاريخ 98/10/17 روز سه شنبه برگزار شد.http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=70415&ctp_id=11&id=18289&sisOp=view2020-01-07 16:10:17 نهمين جلسه گروه مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار در نيمسال اول تحصيلي 99-98 با حضور اعضاي گروه، روز شنبه مورخ 98/10/14 در دفتر مديريت گروه برگزار گرديد.http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=70384&ctp_id=11&id=18276&sisOp=view2020-01-06 10:38:25 يازدهمين جلسه شوراي آموزشي گروه مهندسي بهداشت محيط در نيمسال تحصيلي 99-98http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=70383&ctp_id=11&id=18275&sisOp=view2020-01-06 10:33:38 سيزدهمين جلسه گروه تغذيه در نيمسال اول ۹۹-۹۸ مورخ98/10/11 در دفتر گروه برگزار گرديدhttp://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=70382&ctp_id=11&id=18274&sisOp=view2020-01-06 10:19:19هشتمين جلسه گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي در نيمسال تحصيلي 99-98مورخه 98/10/10برگزار گرديد .http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=70381&ctp_id=11&id=18273&sisOp=view2020-01-06 10:00:13 هفتمين جلسه گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي در نيمسال تحصيلي مورخه 98/10/04 با سرپرستان دانشكده هاي مختلف برگزار گرديد .http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=70379&ctp_id=11&id=18271&sisOp=view2020-01-06 09:22:16هشتمين جلسه گروه مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار در نيمسال اول تحصيلي 99-98 با حضور اعضاي گروه، روز يك شنبه مورخ 98/10/08در دفتر مديريت گروه برگزار گرديد.http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=70377&ctp_id=11&id=18270&sisOp=view2020-01-06 09:20:04ششمين جلسه شوراي پژوهشي گروه مهندسي بهداشت محيط در نيمسال تحصيلي 99-98http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=70376&ctp_id=11&id=18269&sisOp=view2020-01-06 09:18:16 دهمين جلسه شوراي آموزشي گروه مهندسي بهداشت محيط در نيمسال تحصيلي 99-98http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=70375&ctp_id=11&id=18268&sisOp=view2020-01-06 09:16:33 برگزاري كارگاه Up To Date براي دانشجويان دانشكده بهداشت و تغذيه در نيمسال تحصيلي 99-98http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=70131&ctp_id=11&id=18194&sisOp=view2019-12-30 14:28:22 برگزاري كارگاه آشنايي با نرم افزار فرا كاوش براي دانشجويان دانشكده بهداشت و تغذيه در نيمسال تحصيلي 99-98http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=70130&ctp_id=11&id=18193&sisOp=view2019-12-30 14:23:52تقدير از كتابداران برتر، كتاب هاي برتر و كتابخانه برتر به مناسبت هفته كتاب، كتابخواني و كتابدارhttp://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=70129&ctp_id=11&id=18192&sisOp=view2019-12-30 14:18:19