پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0330 http://health.lums.ac.ir/ sis-eg Powered Site ar پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان http://health.lums.ac.ir/images/logo.gif http://health.lums.ac.ir/ publicrelation@lums.ac.ir برگزاري كارگاه براي اعضاء هيات علميhttp://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=81271&ctp_id=11&id=20594&sisOp=view2021-01-20 11:15:09گارگاه مجازي پايگاه منبع ياب در تاريخ 99/10/30http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=81256&ctp_id=11&id=20586&sisOp=view2021-01-19 11:40:50نهمين جلسه گروه تغذيه در نيمسال اول تحصيلي 1400-99http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=81060&ctp_id=11&id=20537&sisOp=view2021-01-10 21:39:58 هشتمين جلسه گروه تغذيه سه شنبه در نيمسال اول تحصيلي 1400-99http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=81026&ctp_id=11&id=20526&sisOp=view2021-01-09 19:19:53 هشتمين جلسه گروه تغذيه سه شنبه در نيمسال اول تحصيلي 1400-99http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=81027&ctp_id=11&id=20525&sisOp=view2021-01-09 19:19:53تسليت ايام سوگوارحضرت فاطمه زهرا (س)http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=80941&ctp_id=11&id=20493&sisOp=view2021-01-03 17:58:09هفتمين جلسه ژورنال كلاب گروه بهداشت عمومي درسال تحصيلي 1400-1399http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=80932&ctp_id=11&id=20485&sisOp=view2021-01-03 14:44:56 هشتمين جلسه شوراي گروه بهداشت عمومي در نيمسال دوم تحصيلي 99-1400http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=80931&ctp_id=11&id=20484&sisOp=view2021-01-03 14:42:10 جلسه پرسش و پاسخ دانشجويان با اساتيد گروه مهندسي بهداشت محيط در نيمسال تحصيلي 99-98http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=80797&ctp_id=11&id=20403&sisOp=view2020-12-26 07:01:01.هفتمين جلسه شوراي آموزشي گروه مهندسي بهداشت محيط در نيمسال اول 1400-1399http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=80795&ctp_id=11&id=20402&sisOp=view2020-12-26 06:52:59 هفتمين جلسه شوراي گروه بهداشت عمومي در نيمسال تحصيلي 1400-1399http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=80733&ctp_id=11&id=20384&sisOp=view2020-12-22 10:15:02ششمين جلسه ژورنال كلاب گروه بهداشت عمومي درسال تحصيلي 1400-1399http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=80732&ctp_id=11&id=20383&sisOp=view2020-12-22 09:17:50اولين جلسه شوراي پژوهشي گروه تغذيه در نيم سال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=80731&ctp_id=11&id=20382&sisOp=view2020-12-22 09:00:18ششمين جلسه ي گروه تغذيه در نيم سال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=80605&ctp_id=11&id=20319&sisOp=view2020-12-16 07:07:49 ششمين جلسه شوراي آموزشي گروه مهندسي بهداشت محيط در نيمسال اول 1400-1399http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=80604&ctp_id=11&id=20318&sisOp=view2020-12-16 06:59:52 دسترسي موقت به مجموعه مجلات ovidhttp://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=80557&ctp_id=11&id=20289&sisOp=view2020-12-14 08:19:15 دسترسي به بانك اطلاعاتي Ulrich دربرگيرنده اطلاعات بيش از 300،000 عنوان مجله و روزنامهhttp://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=80556&ctp_id=11&id=20288&sisOp=view2020-12-14 08:17:04 پنجمين جلسه ژورنال كلاب گروه بهداشت عمومي درسال تحصيلي 1400-1399 http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=80503&ctp_id=11&id=20270&sisOp=view2020-12-12 08:55:42 چهارمين جلسه ژورنال كلاب گروه بهداشت عمومي درسال تحصيلي 1400-1399 http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=80502&ctp_id=11&id=20269&sisOp=view2020-12-12 08:53:38ششمين جلسه شوراي گروه بهداشت عمومي در نيمسال اول 1400-99http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=80500&ctp_id=11&id=20268&sisOp=view2020-12-12 08:50:11